Politika kvality spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s.

 1. Vrcholový manažment

  Vrcholový manažment sa zaväzuje trvale zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000.

 2. Úspešná certifikácia

  Úspešnou certifikáciou systému manažmentu kvality a jeho trvalým zlepšovaním zvýšiť dôveru zákazníkov k našej práci.

 3. Zákazník

  Kvalitou našich výrobkov plniť požiadavky zákazníkov a tým aj dobré meno našej spoločnosti.

 4. Životné prostredie

  Naša spoločnosť vyrába výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a svojimi parametrami v plnej miere vyhovujú požiadavkám medzinárodných noriem.

 5. Marketing

  Vhodnou marketingovou stratégiou sa presadzovať na trhu a zabezpečovať zdroje pre ďalší efektívnejší rast našej spoločnosti.

 6. Pracovné príležitosti

  Tvorbou zdrojov zabezpečovať pracovné prostredie a podmienky pre každého pracovníka, aby mohol podávať najlepšie výkony vo svojom pracovnom zaradení.

 7. Pracovníci

  Vhodným výberom pracovníkov a ich vzdelávaním vytvárať podmienky na zabezpečenie individuálnych vedomostí potrebných na kvalitné vykonávanie resp. personálne zabezpečenie jednotlivých funkcií a činností v spoločnosti.

 8. Procesy

  Hodnotiť všetky procesy systému manažérstva kvality za účelom neustáleho zlepšovania.

 9. Vedenie spoločnosti

  Vedenie spoločnosti garantuje zodpovednosť za plnenie všetkých požiadaviek a procesov z pohľadu SMK, aby boli v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami.

 10. Firemná klutúra

  Podporou kultúry riadenia všetkých procesov neustále presadzovať imidž spoločnosti.

© Zlieváreň SEZ Kropmpachy 2010

Výsledky spoločnosti, výsledky hospodárenia, verejné obstarávanie.