Enviromentálne ciele

Enviromentálna politika

 1. Pri realizácii environmentálnej politiky spoločnosť presadzuje postupy pre dosiahnutie a udržiavanie trvalo prijateľného stavu v oblasti ochrany životného prostredia a pracovných podmienok.
 2. Nasadením nových a doplňujúcich technológií pri výrobe tekutého kovu, formovacej zmesi jadier, foriem, odlievaní a spracovaní odliatkov znižovať produkciu emisií, tuhých a kvapalných odpadov a zlepšovať hygienické podmienky práce.
 3. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje sústavne znižovať environmentálne vplyvy a zlepšovať prevenciu znečisťovania.
 4. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie príslušných environmentálnych právnych a iných predpisov a ďalších požiadaviek.
 5. Vrcholový manažment sa zaväzuje stanoviť krátkodobé a dlhodobé environmentálne ciele.
 6. Zdokumentovať, zavádzať, udržiavať a o nej informovať všetkých zamestnancov.
 7. Environmentálnu politiku sprístupniť verejnosti.

Hodnotenie stavu životného prostredia za rok 2008

Akciová spoločnosť získala v roku 2005 certifikát environmentálneho manažérstva a v mesiaci máj 2008 ho obhájila. Spoločnosť od 25.11.2005 Rozhodnutím IŽP SR Košice spadá pod Integrovanú prevenciu kontroly znečisťovania. Účelom tohto hodnotenia je informovať verejnosť a analyzovať stav a plnenie úloh v oblasti životného prostredia v akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy za rok 2008.

1. Plnenie environmentálnych aspektov a cieľov

1.1. Environmentálne aspekty

Akciová spoločnosť dodržiava postup na identifikáciu environmentálnych aspektov svojich činností. V roku 2008 boli v zmysle OS 10/2004 vypracované EA vo výrobných a nevýrobných činnostiach a celkovo ich bolo určených 24 v oblasti:

 • vypúšťanie emisií do ovzdušia;
 • nakladanie s odpadmi;
 • manipulácia s RL;
 • pracovné prostredie a pod.

Hodnotenie kritérií významnosti environmentálnych aspektov boli zamerané na:

 • významnosť environmentálneho aspektu z hľadiska právnych a iných požiadaviek;
 • frekvencie vykonávania činnosti, poskytovania služby, nakupovania tovaru alebo služby súvisiacich s identifikovaným environmentálnym aspektom;
 • pravdepodobnosť vzniku environmentálneho aspektu;
 • závažnosť dopadu aspektu na životné prostredie.

Praktická významnosť aspektov, ktorá bola určená v roku 2008 bola prehodnotená a bolo konštatované, že a. s. spĺňala legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia.

1.2. Environmentálne ciele

I napriek tomu, že aspekty, ktorých teoretická a praktická významnosť nemala veľký vplyv na životné a pracovné prostredie sa stali prioritou tvorby environmentálneho programu krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov na rok 2008.

Vyhodnotenie plnenie cieľov
Cieľ č. 3/07 kr V oku 2007 sa začala realizácia výstavby krytého skladu pre skladovanie materiálov. Cieľ splnený. Čiastka vynaložená na plnenie cieľa predstavovala 1579,83 tis. Sk.
Cieľ č. 1/08 kr Zakúpiť a zainštalovať nový odlučovač prachu ako náhradu za mokrý odlučovač MHL-6. Cieľ sa plní s omeškaním.
Cieľ č. 2/08 kr Dokončenie cesty za prístavbou brusiarne. Cieľ splnený. Čiastka vynaložená na plnenie cieľa predstavovala 1379,83 tis. Sk.
Cieľ č. 1/08 dlh Zneškodňovať tuhý priemyselný odpad mimo spoločnosti oprávnenou organizáciou. Cieľ sa plní.

Pre realizáciu cieľa bolo nutné vybudovať nakladaciu rampu. Odpad zneškodňuje AVE – V.O.D.S. Košice – Barca. Čiastka vynaložená na plnenie cieľa predstavovala 663 tis. Sk.

1.3. Environmentálny program

Organizácia si v súlade so zákonom č. 468/2002 Zb. vytvorila environmentálny program na dosahovanie svojich krátkodobých cieľov na rok 2009:

Cieľ č. 3/07 kr V roku 2007 sa začala realizácia výstavby krytého skladu pre skladovanie materiálov, ktorý nie je celkom zrealizovaný. Zodpovední za realizáciu cieľa sú OEN, VTN a HM. Splnenie cieľa je stanovené do konca roku 2009.
Cieľ č. 1/08 kr Zakúpiť a zainštalovať nový odlučovač prachu ako náhradu za mokrý odlučovač MHL-6. Zodpovední za realizáciu cieľa sú Ing. Olejník, VH, HM, OEN a VTN. Vzhľadom na obmedzenie výroby v dôsledku hospodárskej krízy bol tento ciel prehodnotený a presunutý na neskoršie roky.
Cieľ č. 1/09 kr Znížiť množstvo odpadov, za zneškodnenie ktorých platíme a to zvýšenou separáciou odpadov s využitím separovaných odpadov ich predajom alebo vlastnou spotrebou v a.s. Zodpovední za plnenie cieľa sú OEN, VTN, VSZ, MVO, MB, Ing. Olejník, p. Šefčíková, MZÚ, VM a VSM. Splnenie cieľa sa predpokladá do konca roku 2009.

2. Ochrana ovzdušia

Akciová spoločnosť je zaradená do kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia 2.4.1 – zlievárne železných kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovou kapacitou 20t a viac za deň. Členenie veľkého zdroja znečisťovania: výroba tekutého kovu – kuplové pece s odprašovacím zariadením NEOTECHNIK a filtrom ZEOS, automatická formovacia linka DISAMATIC, odsávanie konveyora, odprašovacie zariadenie Cipres FILTER, odlučovač TATRAFILTER DLN 180, mokrý odlučovač MHL.

K strednému zdroju znečisťovania ovzdušia patrí kotolňa úpravne formovacej zmesi a infražiariče vo výrobnej hale. Medzi malé zdroje znečisťovania patria: kotolňa administratívnej budovy, brusiarne, údržby, modelárne, vykurovanie plynovým kotlom v sklade modelov, starej kompresorovej stanici a príprava teplej úžitkovej vody pre šatne obrobne liatiny. K malému zdroju patrí aj spracovanie dreva v modelárni, kde sú umiestnené píly a hobľovačky na drevo, z ktorých piliny sú odsávaním zachytávané v cyklóne.

Do ovzdušia boli z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vypustené znečisťujúce látky s porovnaním s rokom 2007:

2008 2007
Znečisťujúca látka Množstvo t/r Množstvo t/r
Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 0,70 1,42
Oxid síričitý (SO2) 1,32 1,85
Oxid dusíka (NOx) 0,39 0,55
Oxid uhoľnatý (CO) 5,21 10
Celkový organický uhlík (TOC) 1,97 2,71

3. Odpadové hospodárstvo

Vo výrobnom procese vznikajú v a. s. odpady zaradené do kategórie ostatný odpad. Pri likvidácii týchto odpadov sa postupuje v súlade s platnou legislatívou. Odpad z výrobného procesu sa zneškodňuje v zmysle uzavretej zmluvy s AVE - V.O.D.S. Košice - Barca. Niektoré odpady sa zhodnocujú v akciovej spoločnosti vo výrobnom procese alebo pri údržbe zariadení.

Nebezpečné odpady sú zneškodňované na základe uzavretých zmlúv č. 68/06 PRIM-EKO Vranov nad Topľou a zmluvy s s.r.o. Konzeko Markušovce.

Komunálny odpad odváža a zneškodňuje v zmysle zmluvy č. V/9/2006 - VOK BRANTNER s.r.o. Krompachy. Na strediskách kde vzniká odpad sa vedie evidencia na evidenčných listoch odpadov denne v zmysle platnej legislatívy.

Celkove bol v roku 2008 vyprodukovaný a zneškodnený alebo zhodnotený odpad v množstve 1585,33t.

4. Hodnotenie dodržiavania požiadaviek

Akciová spoločnosť spĺňa všetky požiadavky legislatívy. Je vypracovaný register legislatívy EMS, ktorý určuje rozsah a zodpovednosti pri meraní a monitorovaní činnosti a.s., ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie. Aktualizácia dokumentu sa vykonáva v elektronickej forme podľa schválenej legislatívy Národnou radou a vládou Slovenskej republiky.

5. Prehľad finančných prostriedkov vynaložených na ŽP

© Zlieváreň SEZ Kropmpachy 2010

Výsledky spoločnosti, výsledky hospodárenia, verejné obstarávanie.